ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN
a. Deze Algemene Verkoop-, Levering - en Betalingsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst waarin Verhees Textiles B.V. als verkoper optreedt.
b. Anders luidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk overeenkomen.

 

2. ONTWERPEN/DESSINS
a. Het recht tot openbaar maken, vermenigvuldigen en bewerken van ontwerpen waarnaar of volgens welke door ons producten worden vervaardigd komt uitsluitend ons toe.
b. Moeten ter voorbereiding van de productie bijzondere tekeningen en/of sjablonen naar eigen ontwerp van koper of naar in opdracht van koper vervaardigde ontwerpen worden gemaakt, dan geschiedt de vervaardiging  uitsluitend door of in opdracht van ons. De kosten hiervan komen voor rekening van de koper, ongeacht het al dan niet tot stand komen van een leveringsopdracht. Het auteursrecht van betrokken ontwerpen/dessins blijft in ieder geval aan ons.
c. Komen partijen overeen dat een product volgens een bepaald monster (exclusief dessin) slechts voor één koper en/of voor één bepaalde opdracht en/of voor een duidelijk omschreven afzetgebied en/of voor een bepaalde tijd exclusief wordt vervaardigd, dan staat ons na een periode van 3 maanden na uitvoering van de laatste opdracht (of levering) het bedoelde dessin vrijelijk ter beschikking zonder dat hiervoor bij de koper toestemming gevraagd hoeft te worden. Koper kan dan geen enkele aanspraak (meer) doen gelden.

 

3. RECLAMATIE
a. Reclamaties over kwaliteit der afgeleverde goederen moeten binnen 30 dagen na afleveringsdatum schriftelijk gemotiveerd bij ons worden ingediend. Hierna worden geen reclamaties meer geaccepteerd.
b. Na knippen, snijden of anders begonnen verwerking van de geleverde goederen is elke reclamatie uitgesloten.
c. Tegen in de handel gebruikelijke of kleine technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, breedte, gewicht, uitrusting of dessins, kan geen reclamaties worden ingediend.
d. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de koper slechts op, indien de reclamatie terecht is, met dien verstande dat deze opschorting alleen geldt tot het bedrag, dat aan de koper voor goederen, waarop de reclamatie betrekking heeft, in rekening is gebracht.
e. Reclamaties over ontbrekende metrages worden niet geaccepteerd, wanneer deze minder dan 2% van de geleverde hoeveelheid betreffen.
Dit doordat deze verschillen al ontstaan door verschillen in meetmethodes.
f. Doordat de stoffen voor vele verschillende doeleinden gebruikt worden, gaan wij ervan uit dat klanten de stoffen eerst testen voordat met productie orders begonnen worden. Daarom stellen wij ons niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer de klant vooraf de stoffen niet getest hebben.
g. Alle verschillende kleuren dienen altijd apart gewassen te worden. Wij stellen ons niet aansprakelijk wanneer klanten meerdere verschillende kleuren tegelijk wassen. Wanneer een klant meerdere kleuren in één kledingsstuk verwerkt, dan dient hij dit eerst te testen. 
h. Klanten dienen t/m 3 fouten (max. 30 cm over de volledige breedte) per 1 rol van 50 meter te accepteren zonder een vergoeding. Voor gedoubleerde plankjes van 10-15 meter betreft dit maximaal 1 fout.
i. Rollen / gedoubleerde planken mogen bestaand uit 1 of 2 stukken stof op 1 rol.
j. Jersey stoffen behoren 24 uur te rusten alvorens te snijden. Indien dit niet gebeurd, kunt u ons niet aansprakelijk stellen voor schade aan artikelen in deze stof.

 

4. RETOURZENDINGEN
a. Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien wij onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming daartoe hebben verleend.
b. Retourzendingen komen slechts voor onze rekening en risico, indien de in artikel 3a vermelde voorwaarde is vervuld, deze retourzendingen op een door ons te bepalen wijze geschieden en de reclamatie gerechtvaardigd is.
c. Wij zijn gerechtigd de teruggezonden goederen ter beschikking van de koper voor diens rekening en risico te houden of te doen houden, indien deze niet op grond van een gerechtvaardigde reclamaties zijn teruggezonden.

 

5. BETALINGEN
a. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn.
b. Indien de bestelde goederen onder krediet zijn afgeleverd en de koper de betreffende factuur niet geheel binnen de op de factuur vermelde termijn heeft voldaan, zal met ingang van de datum, waarop de betalingstermijn is verstreken, door de koper een rente verschuldigd zijn wegens te late betaling ad 1% per maand over het verschuldigde bedrag.
c. Indien de koper na een aanmaning onzerzijds gedurende een door ons te bepalen termijn in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, zijn wij gerechtigd de incasso door derden voor rekening van de koper te laten plaatsvinden.

 

6. ACHTERSTALLIGE BETALING
a. Totdat volledige betaling van factuurbedrag(en) met inbegrip van te berekenen rente is ontvangen, is de verkoper niet verplicht tot enige levering uit welke bestaande bestelling dan ook.
b. Is de koper te laat met betaling van vervallen facturen of treedt er in zijn vermogen een verslechtering op, dan is de verkoper gerechtigd nog uitstaande leveringen uit welke lopende bestelling dan ook, contante betaling voor aflevering van de goederen te wensen.

 

7. OVERMACHT
a. Ingeval nakoming van onze afleveringsverplichtingen door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden, die wij niet kunnen voorzien en waarop wij geen invloed hebben, redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd, zijn wij gerechtigd de aflevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
b. Mocht door voornoemde omstandigheden de nakoming van onze afleveringsverplichting langer dan 3 maanden worden vertraagd, dan zijn beide partijen gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst, voor zover deze alsdan door ons niet is uitgevoerd, te ontbinden door schriftelijke kennisgeving daarvan aan de andere partij.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Wij behouden het eigendom voor de door ons geleverde goederen tot het tijdstip, waarop de koper alle betalingsverplichtingen, uit welk hoofde ook jegens ons ontstaan, heeft vervuld.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID
De koper zal alle schade voor zijn rekening nemen en ons vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoeding van schade indien en voorzover:
a. deze schade door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde goederen door de koper ontstaan en/of
b. deze schade is ontstaan, doordat de verkoper niet geheel conform de door ons gegeven instructies inzake bescherming van de kwaliteit en houdbaarheid heeft gehandeld en/of
c. de koper de afgeleverde goederen niet in de originele ongewijzigde van ons afkomstige verpakking heeft opgeslagen en/of doorgeleverd.
d. Goederen worden ex works gestuurd. Dit houdt in dat Verhees Textiles B.V. verantwoordelijk is voor de goederen tot deze ons magazijn verlaten. Als service voor de klant regelen wij wel vaak het transport, maar de klant is verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens transport.  Mocht een zending ernstig vervuild of kapot toekomen op het adres van bestemming, dan dient de koper de zending te weigeren of een notitie te laten maken door het transportbedrijf, alleen in dat geval kan Verhees Textiles B.V. de klant meehelpen om een claim in te dienen. Als dit niet is gebeurd, dan accepteren de transporteurs geen schade claims, en is de klant zelf verantwoordelijk voor schade doordat er afgetekend is voor een correcte ontvangst. Tot deze claim beoordeelt is, dienen alle facturen betaald te worden.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT, COMPETENTE RECHTER
Op de overeenkomst en nadere overeenkomsten, die hieruit mochten voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventueel daaruit voortvloeiende geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch dan wel de bevoegde rechter van de woonplaats c.q. verblijfplaats van de gedaagde.

 

11. GEDEELTELIJKE TOEPASSING
Indien enig artikel van deze Verkoop-, Levering- en Betalingsvoorwaarden op welke grond dan ook niet van toepassing is, sluit dit overige artikelen niet uit.

 

12. Tegenover onze voorwaarden zijn alle voorwaarden welke door koper op zijn briefpapier, bestelling- en leveringsformulieren, rekeningen etc. zijn gemeld of gedeponeerd, ongeldig en voor de verkoper niet bindend.

 

13. De Verkoop-, Levering- en Betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch.

 

14. Wij verkopen op rollen, deze rollen zijn ongeveer 50 meter. Daarnaast leveren wij ook gedoubleerde stukken tussen 10 en 12 meter.

De volgende afwijkingen moeten geaccepteerd worden in afwijkingen in meer of minder metrages bij levering

In hoeveelheid:

1 tot 3 rollen                     20%
4 tot 6 rollen                     10%
7 tot 10 rollen                   5%
vanaf 11 rollen                  3%

Wij accepteren alleen opdrachten met een minimum van 40 meter.

Onze prijzen zijn gebaseerd op 30 dagen netto, mits verzekerd (aanvraag verzekering alleen mogelijk bij een eerste order boven een bedrag van € 1.000,- in Europese landen.). Bij orders beneden € 1.000,- volgt de verzending na betaling van de goederen.