Selecteer taal

 

 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

 1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst waarin Verhees Textiles B.V. als verkoper optreedt.
 2. Anders luidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk overeenkomen.

 

2. BESTELLINGEN

 1. Aankopen kunnen gedaan worden in de Showroom gevestigd te Oss, via een agent/ verkoper bij u op locatie of via de Webshop.
 2. De minimale afname per order bedraagt 40 meter, deze mag uit meerdere artikelen bestaan. Dit geldt voor zowel aankopen in de showroom als op de webshop.
 3. Toegang tot de webshop kan enkel worden verleend na registratie via www.verheestextiles.com of via een agent/ verkoper en de login details mogen niet aan derden worden verstrekt. De koper is ten alle tijden verantwoordelijk voor de verstrekking van de correcte bedrijfsgegevens.
 4. De koper dient Verhees Textiles B.V. tijdig op de hoogte te stellen bij eventuele naams-/ adres- of enige andere bedrijfswijzigingen.

 

3. ONTWERPEN/ DESSINS

 1. Het recht tot openbaar maken, vermenigvuldigen en bewerken van ontwerpen waarnaar of volgens welke door ons producten worden vervaardigd komt uitsluitend Verhees Textiles B.V. toe.
 2. Moeten ter voorbereiding van de productie bijzondere tekeningen en/of sjablonen naar eigen ontwerp van koper of naar in opdracht van koper vervaardigde ontwerpen worden gemaakt, dan geschiedt de vervaardiging uitsluitend door of in opdracht van Verhees Textiles B.V.. De kosten hiervan komen voor rekening van de koper, ongeacht het al dan niet tot stand komen van een leveringsopdracht. Het auteursrecht van betrokken ontwerpen/dessins blijft in ieder geval aan Verhees Textiles B.V..
 3. Komen partijen overeen dat een product volgens een bepaald monster (exclusief dessin) slechts voor één koper en/of voor één bepaalde opdracht en/of voor een duidelijk omschreven afzetgebied en/of voor een bepaalde tijd exclusief wordt vervaardigd, dan staat Verhees Textiles B.V. na een periode van 3 maanden na uitvoering van de laatste opdracht (of levering) het bedoelde dessin vrijelijk ter beschikking zonder dat hiervoor bij de koper toestemming gevraagd hoeft te worden. Koper kan dan geen enkele aanspraak (meer) doen gelden.

 

4. RECLAMATIES EN RETOUREN

 1. Reclamaties betreffende de kwaliteit der afgeleverde goederen moeten binnen 30 dagen na afleveringsdatum schriftelijk gemotiveerd, inclusief hoofdfoto’s waarop meerdere meters zichtbaar zijn evenals detailfoto’s, bij Verhees Textiles B.V. worden ingediend. Na deze periode worden geen reclamaties meer geaccepteerd. Reclamaties dienen per email te worden ingediend via sales@verheestextiles.com
 2. Na het knippen, snijden of anders begonnen verwerking of vervaardiging van de geleverde goederen is elke reclamatie uitgesloten.
 3. Tegen in de handel gebruikelijke of kleine technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, breedte, gewicht, uitrusting of dessin, kan geen reclamatie worden ingediend.
 4. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de koper slechts op, indien de reclamatie gegrond is, met dien verstande dat deze opschorting enkel geldt tot het bedrag, dat aan de koper voor goederen, waarop de reclamatie betrekking heeft, in rekening is gebracht.
 5. Reclamaties over ontbrekende metrages worden niet geaccepteerd, wanneer deze minder dan 2% van de geleverde hoeveelheid betreffen.Dit doordat deze verschillen al kunnen ontstaan door verschillen in meetmethode.
 6. Doordat de stoffen voor vele verschillende doeleinden gebruikt worden, gaat Verhees Textiles B.V. ervan uit dat kopers de stoffen eerst testen voordat met verwerking begonnen wordt. Verhees Textiles B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer de koper vooraf de stoffen niet getest heeft.
 7. Verschillende kleuren dienen altijd apart gewassen te worden. Verhees Textiles is niet aansprakelijk wanneer koper verschillende kleuren tegelijkertijd wast. Wanneer koper meerdere kleuren in één kledingstuk verwerkt, dient de koper dit zelf eerst te testen. 
 8. Kopers dienen t/m 3 fouten (max. 30 cm over de volledige breedte) per 1 rol van 50 meter te accepteren zonder een vergoeding. Voor gedoubleerde plankjes van 10-12 meter betreft dit maximaal 1 fout.
 9. Rollen / gedoubleerde planken mogen bestaan uit maximaal 2 stukken stof op 1 rol/plank.
 10. Jersey stoffen behoren 24 uur te rusten alvorens te snijden. Indien dit niet gebeurd, is Verhees Textiles B.V. niet aansprakelijk voor geleden schade aan artikelen.
 11. Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien Verhees Textiles B.V. uitdrukkelijk voorafgaande toestemming daartoe heeft verleend.
 12. Retourzendingen komen slechts voor rekening en risico van Verhees Textiles B.V. indien de in artikel 4a vermelde voorwaarde is vervuld, deze retourzendingen op een door ons te bepalen wijze geschieden en de reclamatie gerechtvaardigd is.
 13. Verhees Textiles B.V. is gerechtigd de teruggezonden goederen ter beschikking van de koper voor diens rekening en risico te houden of te doen houden, indien deze niet op grond van een gerechtvaardigde reclamaties zijn teruggezonden.
 14. Producten die op speciaal verzoek van de koper zijn vervaardigd, bewerkt of op maat gemaakt kunnen niet worden geretourneerd wanneer er geen gebreken zijn geconstateerd. Wanneer een product exclusief voor een koper vervaardigd is, maar de koper kan eventuele problemen niet accepteren, dan zal Verhees Textiles B.V. deze goederen als partij in een ander land verkopen. Goederen zullen niet vernietigd worden.
 15. Verhees Textiles B.V. verkoopt stof op rollen, deze rollen zijn ongeveer 50 meter. Daarnaast levert Verhees Textiles B.V. ook gedoubleerde stukken tussen 10 en 12 meter. De volgende afwijkingen moeten geaccepteerd worden bij onder- en overleveringen.

               In hoeveelheid:

1 tot 3 rollen                     20%

4 tot 6 rollen                     10%

7 tot 10 rollen                   5%

vanaf 11 rollen                  3%

  16. Wanneer Verhees Textiles B.V. voor een koper een speciale productieorder levert, dienen afwijking tot         20% in onder- en overlevering geaccepteerd te worden door de koper.

 

5. (ACHTERSTALLIGE) BETALINGEN

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn.
 2. Bij orders vanaf € 1.000,- kan Verhees Textiles B.V. een krediet verzekering aanvragen om de goederen op krediet aan de koper te kunnen leveren. De kosten hiervoor neemt Verhees Textiles BV voor zijn rekening.
 3. Bij een positieve beoordeling van de kredietverzekering zullen facturen een betalingstermijn van 30 dagen krijgen.
 4. Houdt de koper zich niet aan de gestelde betalingstermijn van Verhees Textiles B.V., of geeft de kredietverzekering een negatief advies voor verstrekking van krediet, dan behoudt Verhees Textiles B.V. altijd het recht om in het vervolg een betaling voorafgaande aan de levering te vragen.
 5. Indien de bestelde goederen onder krediet zijn afgeleverd en de koper de betreffende factuur niet geheel binnen de op de factuur vermelde termijn heeft voldaan, zal met ingang van de datum, waarop de betalingstermijn is verstreken, door de koper een rente verschuldigd zijn wegens te late betaling ad 3% per maand over het verschuldigde bedrag.
 6. Indien de koper na een aanmaning onzerzijds gedurende een door ons te bepalen termijn in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, is Verhees Textiles B.V. gerechtigd de incasso door derden voor rekening van de koper te laten plaatsvinden.
 7. Totdat volledige betaling van factuurbedrag(en) met inbegrip van te berekenen rente is ontvangen, is Verhees Textiles B.V. niet verplicht tot enige levering uit welke bestaande bestelling dan ook.
 8. Is de koper te laat met betaling van vervallen facturen of treedt er in zijn vermogen een verslechtering op, dan is Verhees Textiles B.V. gerechtigd nog uitstaande leveringen uit welke lopende bestelling dan ook, contante betaling voor aflevering van de goederen te wensen.
 9. Verhees Textiles B.V. is verplicht achterstallige betalingen te melden bij de kredietverzekering.

 

6. OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van onze afleveringsverplichtingen door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden, die wij niet kunnen voorzien en waarop wij geen invloed hebben, redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd, zijn wij gerechtigd de aflevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Mocht door voornoemde omstandigheden de nakoming van onze afleveringsverplichting langer dan 3 maanden worden vertraagd, dan zijn beide partijen gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst, voor zover deze alsdan door ons niet is uitgevoerd, te ontbinden door schriftelijke kennisgeving daarvan aan de andere partij.

 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Wij behouden het eigendom voor de door ons geleverde goederen tot het tijdstip, waarop de koper alle betalingsverplichtingen, uit welk hoofde ook jegens ons ontstaan, heeft vervuld.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

De koper zal alle schade voor zijn rekening nemen en ons vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden inzake van vergoeding van schade indien en voor zover:

 1. Deze schade door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde goederen door de koper ontstaan en/of
 2. Deze schade is ontstaan, doordat de koper niet geheel conform de door ons gegeven instructies inzake bescherming van de kwaliteit en houdbaarheid heeft gehandeld en/of
 3. De koper de afgeleverde goederen niet in de originele ongewijzigde van ons afkomstige verpakking heeft opgeslagen en/of doorgeleverd.
 4. Goederen worden ex Works gestuurd. Dit houdt in dat Verhees Textiles B.V. verantwoordelijk is voor de goederen tot deze ons magazijn verlaten. Als service voor de koper regelt Verhees Textiles B.V. wel het transport, maar de koper is verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens transport.  Mocht een zending ernstig vervuild of kapot toekomen op het adres van bestemming, dan dient de koper de zending te weigeren of een notitie te laten maken door het transportbedrijf, alleen in dat geval kan Verhees Textiles B.V. de koper meehelpen om een claim in te dienen. Als dit niet is gebeurd, dan accepteren de transporteurs geen schade claims en is de koper zelf verantwoordelijk voor schade doordat er afgetekend is voor een correcte ontvangst.  Claims betreffende schade ontstaan tijdens het transport, dienen binnen 3 dagen aan Verhees Textiles B.V. te worden gemeld via sales@verheestextiles.com . De reclamatie dient met foto’s onderbouwt te zijn. Totdat de claim beoordeelt is door de transporteur, dienen alle facturen aan Verhees Textiles B.V. betaald te worden.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT, COMPETENTE RECHTER

Op de overeenkomst en nadere overeenkomsten, die hieruit mochten voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventueel daaruit voortvloeiende geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch dan wel de bevoegde rechter van de woonplaats c.q. verblijfplaats van de gedaagde.

 

10. GEDEELTELIJKE TOEPASSING

Indien enig artikel van deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden op welke grond dan ook niet van toepassing is, sluit dit overige artikelen niet uit.

 

11.

Tegenover onze voorwaarden zijn alle voorwaarden welke door koper op zijn briefpapier, bestelling- en leveringsformulieren, rekeningen etc. zijn gemeld of gedeponeerd, ongeldig en voor de verkoper niet bindend.

 

12.

De Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch.